1.Algemeen

1.1. Onderhavige algemene voorwaarden hebben tot doel de contractuele relatie te regelen tussen de naamloze vennootschap WELLFIN, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1380 Lasne, chaussée de Louvain 431E, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nr. 0538.951.497 (hierna: “WELLFIN®”) enerzijds, en haar cliënten anderzijds (hierna: de “Cliënt”) anderzijds. Samen met de opdrachtbrief of het aangeboden abonnement vormen zij de integrale overeenkomst (contractueel toepassingsgebied) tussen de partijen (hierna: de “overeenkomst”).

1.2. Onderhavige algemene voorwaarden vormen een aanvulling op de opdracht- en/of abonnementsbrief, en op alle bijzondere voorwaarden vastgelegd door WELLFIN®. De opdracht-/abonnementsbrief of alle andere bijzondere voorwaarden van WELLFIN® (hierna: de “opdrachtbrief”) primeren op onderhavige algemene voorwaarden.

1.3. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aan WELLFIN® toevertrouwde opdracht, behoudens expliciete en schriftelijke afwijking hierop van haar kant, en dit niettegenstaande eventuele tegenstrijdigheden met de eventuele algemene voorwaarden van de Cliënt.

1.4. Het feit dat WELLFIN® zich op een bepaald moment niet beroept op om het even welke bepaling in onderhavige algemene voorwaarden of in de opdrachtbrief, kan in geen geval geïnterpreteerd worden als het feit dat zij zich hier op een later tijdstip ook niet meer op zal beroepen.

 

 1. Informatieverplichtingen ten laste van de Cliënt

2.1. Voor zover de diensten van WELLFIN® afhankelijk zijn van informatie en toelichting die door de Cliënt of voor zijn rekening verstrekt moeten worden, moet deze laatste erop toezien dat deze informatie en toelichting te gelegener tijd verstrekt worden en dat zij volledig, nauwkeurig en niet misleidend zijn. WELLFIN® gaat de nauwkeurigheid van de informatie en toelichting vanwege de Cliënt niet na, tenzij de opdrachtbrief hierin expliciet voorziet.

2.2. De Cliënt verbindt zich ertoe WELLFIN® de gevraagde inlichtingen te verstrekken en te gelegener tijd alle wijzigingen in deze informatie en documenten mee te delen.

2.3. Indien de Cliënt informatie of documentatie van derde partijen gebruikt of aan WELLFIN® verstrekt, zal hij erop toezien dat hij over de nodige toelatingen beschikt waarmee WELLFIN® haar diensten kan verlenen. De Cliënt is verantwoordelijk voor relaties met deze derde partijen, de kwaliteit van hun inbreng en hun werk, evenals voor de betaling van hun erelonen. Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtbrief, gaat WELLFIN® de nauwkeurigheid van de informatie of de documentatie verstrekt door deze derden niet na.

2.4. Ingeval de Cliënt nalaat om aan WELLFIN® de relevante informatie en toelichting te verstrekken die noodzakelijk zijn voor het vervullen van haar opdracht, zou het voor WELLFIN® onmogelijk kunnen worden om haar diensten te verlenen of te voleindigen of zou zij mogelijk een voorbehoud moeten formuleren in haar verslag. WELLFIN® heeft in dit geval het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten volgens de voorwaarden die hieronder beschreven staan in artikelen 8 en 9.

2.5. WELLFIN® wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of lacunes in haar verslag die het gevolg zouden zijn van foutieve informatie of toelichting verstrekt door de Cliënt of een derde.

 

 1. Beperkingen van de informatieverplichtingen ten laste van Wellfin®

3.1. WELLFIN® is geenszins verplicht om:

– erop toe te zien dat de diensten werden geleverd conform de wetgeving van een buitenlands rechtsgebied;

– te melden dat de Cliënt zich tijdens de periode gedekt door de overeenkomst niet heeft gehouden aan het geheel van wettelijke of reglementaire vereisten die op hem van toepassing zijn, in het bijzonder inzake burgerlijk recht, vennootschapsrecht, fiscaal recht, sociaal recht en mededingingsrecht, tenzij het Belgisch recht WELLFIN® er expliciet toe verplicht een verslag uit te brengen over de naleving van deze vereisten;

– ervoor te zorgen dat de Cliënt tijdens de periode gedekt door de overeenkomst ten volle gebruik heeft kunnen maken van investeringssteun, subsidies, allerlei premies of andere voordelen of mogelijkheden die hem geboden worden door om het even welke wet of reglementering.

3.2. WELLFIN® is geenszins verplicht de Cliënt te informeren over wijzigingen aan de wetgeving of reglementering, noch om hem te informeren over de mogelijke gevolgen van dergelijke wijzigingen voor hem.

3.3. In het kader van haar dienstverlening wordt WELLFIN® niet verondersteld kennis te hebben van informatie die voortvloeit uit andere opdrachten, tenzij dit bepaald is in de opdrachtbrief.

3.4. WELLFIN® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de impact op haar verslag van gebeurtenissen die zich voordoen na de datum waarop het verslag werd uitgebracht, en WELLFIN® zal er geenszins toe verplicht zijn voornoemd verslag bij te werken.

 

3.bis. Onafhankelijkheid en transparantie in het kader van het abonnement

In het kader van een abonnementsformule zal WELLFIN® geen instapkosten te haren voordele factureren voor de opstart en het beheer van de contracten van de Cliënt. WELLFIN® vermeldt expliciet dat het tarief eventuele niet-individualiseerbare inkomsten omvat zonder directe impact op de Cliënt. Deze aanvullende inkomsten zijn gelinkt aan de bijgebrachte volumes en worden beheerd door de instellingen. WELLFIN ® garandeert formeel dat zij geen enkele instelling zal bevoordelen en elk voordeel in natura zal weigeren dat gelijkgesteld kan worden met een indirecte vergoeding volgens de fiscale wetgeving (zoals georganiseerde reizen, …). Het gaat er ons immers om uw belangen te behartigen en onze onafhankelijkheid te bewaren.

 

 1. Bindend karakter van de documenten overhandigd door Wellfin

4.1. Uitsluitend de definitieve versie van de verslagen, adviezen en conclusies die WELLFIN® schriftelijk voorlegt aan de Cliënt en die ondertekend is door een hiertoe naar behoren gemachtigde persoon, zal bindend zijn voor WELLFIN ®.

4.2. Ontwerpdocumenten, zowel elektronisch als op papier, en mondelinge adviezen zijn geen definitieve verslagen, conclusies of adviezen van WELLFIN®. WELLFIN® wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud of het gebruik van dergelijke ontwerpdocumenten of mondelinge adviezen, behalve wanneer de inhoud ervan nadien bevestigd werd in een definitief ondertekend verslag of document.

 

 1. Erelonen en facturatie

5.1. Wanneer een tarief wordt overeengekomen voor de diensten van WELLFIN®, dan worden de erelonen van WELLFIN® berekend op basis van de tijd die haar vennoten, bestuurders, bedienden en gemachtigden gepresteerd hebben.

5.2. Indien een forfaitaire en algemene prijs overeengekomen wordt voor een opdracht en feitelijke omstandigheden waarmee WELLFIN® geconfronteerd wordt niet verenigbaar blijken met de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan deze prijsschatting of indien zich andere omstandigheden voordoen waarover WELLFIN® geen controle heeft, zodat bijkomende prestaties vereist zijn bovenop de prestaties op basis waarvan WELLFIN® haar tarief had vastgesteld, dan kan zij haar erelonen op een redelijke manier dienovereenkomstig aanpassen, zelfs onder de vorm van een forfait. In dat geval kunnen de termijnen voor uitvoering van de opdracht gewijzigd worden.

5.3. Alle rechtstreekse kosten die specifiek bij derden worden gemaakt en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten van WELLFIN® zijn niet inbegrepen in de erelonen en zullen worden gefactureerd bovenop de erelonen van WELLFIN®.

5.4. De erelonen en kosten van WELLFIN® worden gefactureerd op de tijdstippen vastgelegd in de opdrachtbrief. Indien geen termijnen werden vastgelegd in de opdrachtbrief , dan zullen de erelonen uiterlijk aan het einde van de opdracht gefactureerd worden.

5.5. De erelonen en kosten van WELLFIN® worden berekend exclusief heffingen en belastingen. De Client betaalt de btw en alle andere heffingen en belastingen waartoe hij wettelijk verplicht is.

 

 1. Betalingsvoorwaarden

6.1. De facturen van WELLFIN® zijn betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen volgend op ontvangst door de Cliënt.

6.2. Elk op de vervaldag onbetaald bedrag zal aanleiding geven tot de betaling van intresten volgens de bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Elk op de vervaldag onbetaald bedrag zal bovendien vermeerderd worden met 15% als forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van € 125,00. Deze intresten en deze vermeerdering zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar vanaf de dag volgend op de vervaldatum.

6.3. In geval van niet-betaling van een bedrag op de vervaldag, worden alle vorderingen die WELLFIN® heeft tegenover de Cliënt onmiddellijk opeisbaar.

6.4. Bij niet-betaling van voorschotten en/of facturen kan WELLFIN® de overeenkomst ontbinden of opschorten volgens de voorwaarden van artikelen 8 en 9 hieronder, en dit zonder dat enige schadevergoeding van haar geëist kan worden.

6.5. In geval van niet-betaling van facturen blijven betaalde voorschotten in elk geval verworven.

6.6. Op straffe van onontvankelijkheid moet elke betwisting betreffende het voorwerp of het bedrag van een factuur van WELLFIN® gebeuren bij aangetekend schrijven binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

 

 1. Vertrouwelijkheid

7.1. Onder voorbehoud van wettelijke uitzonderingen WELLFIN® ziet af van de mededeling aan derden van om het even welke informatie over de Cliënt die zij in het kader van haar dienstverlening gekregen heeft, tenzij een dergelijke mededeling noodzakelijk is om haar opdracht tot een goed einde te brengen.

7.2. Voor zover noodzakelijk aanvaardt de Cliënt dat WELLFIN® de persoonsgegevens van vertegenwoordigers, werknemers en bestuurders van de Cliënt kan gebruiken om haar diensten te verlenen. De Cliënt garandeert dat hij de toestemming heeft gekregen van de personen van wie de persoonsgegevens verwerkt worden.

7.3. De Cliënt bevestigt dat de verwerking van persoonsgegevens verkregen in het kader van de dienstverlening geen aanleiding zal geven tot inbreuken door WELLFIN® of door iedere andere entiteit binnen haar netwerk, op om het even welke wet- of regelgeving.

 

 1. Duur, ontbinding, opschorting

8.1. Dur: de datum waarop de overeenkomst van kracht wordt en de duur ervan worden vastgelegd in de opdrachtbrief.

8.2. Ontbinding en opschorting: de partijen kunnen in de volgende omstandigheden beslissen om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten:

 1. a) Met wederzijdse toestemming.
 2. b) Ontbinding wegens niet-uitvoering: elk van de partijen kan de overeenkomst met schriftelijke kennisgeving en onmiddellijke ingang ontbinden, indien de andere partij een wezenlijke fout begaat m.b.t. om het even welke bepaling van de overeenkomst die onherstelbaar is of die, als ze hersteld kan worden, niet hersteld werd binnen de 30 dagen na een schriftelijk verzoek in die zin (of indien het niet mogelijk is de fout te herstellen binnen die termijn, indien binnen de 30 dagen geen enkele redelijke maatregel genomen werd om de contractbreuk te verhelpen).
 3. c) Opzegging om reglementaire redenen: WELLFIN® kan de overeenkomst te allen tijde met schriftelijke kennisgeving en onmiddellijke ingang ontbinden, indien zij redelijkerwijs van mening is dat de uitvoering van de overeenkomst of om het even welk deel ervan, impliceert of zou kunnen impliceren dat een inbreuk gepleegd wordt op een wettelijke of reglementaire norm. In dat geval kan WELLFIN® ook beslissen om ofwel de overeenkomst op te schorten, ofwel om te proberen overeenstemming te bereiken over een wijziging van de overeenkomst waarmee dergelijke inbreuk vermeden kan worden.
 4. d) Opschorting: WELLFIN® kan de overeenkomst opschorten met schriftelijke kennisgeving aan de Cliënt om redenen die redelijkerwijs volgens WELLFIN® een wezenlijke en ongunstige invloed hebben op de uitvoering van haar verbintenissen.

Indien WELLFIN® na opschorting van de overeenkomst de dienstverlening wenst te hervatten, dan zullen de partijen vooraf tot een akkoord komen over eventuele wijzigingen van de overeenkomst die noodzakelijk zouden kunnen zijn als gevolg van de opschorting van de overeenkomst, met inbegrip van de erelonen, kosten en uitvoeringstermijnen.

Indien een periode van opschorting langer dan 30 dagen duurt, dan kan elke partij met onmiddellijke ingang de overeenkomst opzeggen met een schriftelijke kennisgeving gericht aan de andere partij.

Alle kosten en verplichtingen die voortvloeien uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de Cliënt.

 

 1. Schadevergoedingen in geval van ontbinding

Tenzij anders vastgelegd, zijn de volgende bepalingen van toepassing indien het contract wordt opgezegd voordat WELLFIN® haar dienstverlening kan afwerken:

9.1. Indien de ontbinding plaatsvindt op initiatief van de Cliënt, om redenen waarvoor WELLFIN® niet aansprakelijk is, zal deze laatste steeds recht hebben op de volledige betaling van de overeengekomen erelonen, onverminderd het recht om een schadevergoeding te eisen van de Cliënt voor alle geleden verliezen.

9.2. Indien de ontbinding plaatsvindt op initiatief van de Cliënt, om redenen waarvoor WELLFIN® aansprakelijk is, dan heeft deze laatste steeds recht op het deel van de erelonen dat overeenkomt met het deel van de diensten die verleend werden tot aan de datum van ontbinding, onverminderd het recht van de Cliënt een schadevergoeding te eisen van WELLFIN® binnen de grenzen vastgelegd in artikel 11 hieronder.

9.3. Indien de ontbinding plaatsvindt op initiatief van WELLFIN®, om redenen waarvoor de Cliënt niet aansprakelijk is, dan heeft WELLFIN® steeds recht op het deel van de erelonen dat overeenstemt met het deel van de diensten die verleend werden tot aan de datum van de opzegging, onverminderd het recht van de Cliënt een schadevergoeding te eisen van WELLFIN® binnen de grenzen vastgelegd in artikel 11 hieronder.

9.4. Indien de ontbinding plaatsvindt op initiatief van WELLFIN®, om redenen waarvoor de Cliënt aansprakelijk is, dan heeft WELLFIN® steeds recht op de volledige betaling van de overeengekomen erelonen, onverminderd haar recht om een schadevergoeding te eisen van de Cliënt voor alle geleden verliezen.

 

 1. Overmacht

10.1. WELLFIN® is in geen geval aansprakelijk voor zover de niet-nakoming van haar verbintenissen het gevolg is van omstandigheden waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft.

10.2. Als dergelijke omstandigheden aanhouden, zodat het voor WELLFIN® onmogelijk is om haar verplichtingen na te leven gedurende een onderbroken periode van 30 dagen, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst te ontbinden met schriftelijke kennisgeving van een vooropzegging van 15 dagen, en dit te allen tijde na het verstrijken van deze periode van 30 dagen.

 

 1. Aansprakelijkheidsbeperking

11.1. WELLFIN® voert haar diensten uit volgens het principe van due diligence. De diensten geleverd door WELLFIN® in het kader van de overeenkomst impliceren middelenverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen.

11.2. De eventueel in de opdrachtbrief opgegeven termijnen zijn slechts informatief en indicatief, zodat het overschrijden van een termijn in geen geval aanleiding kan geven tot de toekenning van een schadevergoeding en intresten.

11.3. De algemene (contractuele, buitencontractuele of andere) aansprakelijkheid van WELLFIN® tegenover de Cliënt voor schade met betrekking tot de opdracht van WELLFIN®, ook al vertegenwoordigt de Cliënt meer dan één Partij, is beperkt tot 3 maal de erelonen overeengekomen voor de opdracht. Wanneer een uurtarief wordt overeengekomen, dan is de algemene aansprakelijkheid van WELLFIN ® beperkt tot 3 maal het bedrag dat WELLFIN® reeds als erelonen ontvangen heeft.

11.4. Als blijkt dat twee of meer schadegevallen het gevolg zijn van dezelfde fout begaan door WELLFIN®, dan zullen deze schadegevallen beschouwd worden als slechts één geval van aansprakelijkheid.

11.5. WELLFIN® is in geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van (a) een verlies van winst, goodwill, commerciële opportuniteiten of van verwachte besparingen of voordelen, (b) verlies of misbruik van gegevens of (c) indirecte verliezen of schadegevallen.

11.6. WELLFIN® wijst elke aansprakelijkheid af in geval van verlies van informatie die via mail of via het internet werd meegedeeld, een vertraging in de mededeling, als de gegevens werden onderschept, gewijzigd, onvolledig werden doorgegeven of verloren gegaan zijn.

11.7. De Cliënt verbindt zich ertoe WELLFIN® schadeloos te stellen en WELLFIN® te vrijwaren van om het even welke rechtszaak die wordt ingesteld als gevolg van nalatigheid of tegen elke gerechtelijke beslissing verkregen door een derde partij als schadevergoeding met betrekking tot de overeenkomst, van alle intresten en kosten (met inbegrip van de kosten van een advocaat), behalve als de beslissing het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een fout of fraude begaan door WELLFIN®.

 

 1. Corruptie, fraude, fouten, niet-naleving van wet- en regelgeving

12.1. De partijen verbinden zich ertoe alle wet- en regelgeving na te leven die corrupte handelingen, gerelateerde misdaden en delicten verbiedt, bij al hun transacties en relaties, of zij nu betrekking hebben op onderhavige overeenkomst of niet, en bij alle diensten verleend in het kader van onderhavige overeenkomst of anderszins, onder welke vorm en op welke manier dan ook.

12.2. De partijen leggen voormelde verplichtingen op aan hun werknemers en bestuurders.

12.3. De Cliënt is als enige verantwoordelijk voor het veilig stellen van zijn patrimonium, de preventie en detectie van fraude, fouten en gevallen van niet-naleving van wet- en regelgeving.

12.4. Bijgevolg wijst WELLFIN® alle aansprakelijkheid af bij schadegevallen die ontstaan op welke manier dan ook of die betrekking hebben op frauduleuze of nalatige handelingen of tekortkomingen, op valse verklaringen of het in gebreke blijven van de Cliënt of zijn vertegenwoordigers, bedienden, bestuurders, medecontractanten, of gevolmachtigden of van een van de entiteiten verbonden met de Cliënt en vertegenwoordigers, bedienden, bestuurders, medecontractanten of gevolmachtigden daarvan, of van om het even welke derde partij.

12.5. Indien de opdrachtbrief hierin voorziet, zal WELLFIN® echter haar werk op een dergelijke manier organiseren zodat de redelijke hoop ontstaat dat alle belangrijke onnauwkeurigheden in de financiële overzichten of boekhoudkundige stukken van de Cliënt gedetecteerd worden (met inbegrip van alle belangrijke onnauwkeurigheden die het gevolg zijn van fraude, een fout of niet-naleving van wet- en regelgeving), hoewel niet van WELLFIN® verwacht kan worden dat zij alle wezenlijke foute verklaringen, alle fraudegevallen alle fouten of alle gevallen van niet-naleving die zich zouden kunnen voordoen, ontdekt.

12.6. In het kader van de antiwitwaswet kan aan WELLFIN® eventueel een verplichting worden opgelegd om verdachte transacties aan te geven bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).

 

 1. Gebruik van verslagen, rapporten en adviezen van Wellfin®

13.1. Alle verslagen, memoranda, brieven en andere documenten waarin WELLFIN® aan de Cliënt conclusies, adviezen of andere informatie verstrekt met betrekking tot haar diensten (hierna “de resultaten van de diensten”), zijn exclusief ten behoeve en voor het gebruik van de Cliënt, en dit in het kader van de doelstelling die beschreven staat in de opdrachtbrief. WELLFIN® zal haar werk niet op een dergelijke manier uitvoeren of organiseren dat een derde partij zich op dit werk zou kunnen baseren, of met het oog op om het even welke specifieke transactie.

13.2. De Cliënt verbindt zich ertoe om WELLFIN® op de datum van ondertekening van de opdrachtbrief of zo snel mogelijk daarna ervan op de hoogte te brengen wanneer hij van plan is om de “resultaten van de diensten” voor te leggen aan een derde persoon of om het gebruik ervan door een derde persoon mogelijk te maken, en om hiervoor een voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen aan WELLFIN®.

13.3. WELLFIN® aanvaardt geen enkele verplichting tot due diligence noch enige aansprakelijkheid tegenover een derde partij die in het bezit zou kunnen komen van de resultaten van de diensten.

13.4. Indien de Cliënt van plan is een papieren of elektronische publicatie of kopie uit te brengen van het verslag van WELLFIN® (bijvoorbeeld op een website), of om op een of andere manier een verwijzing te maken naar WELLFIN® in een document dat andere informatie bevat, dan verbindt hij zich ertoe om het ontwerp van dat document ter nalezing aan WELLFIN® voor te leggen en om de schriftelijke toestemming van WELLFIN® te krijgen voor de opname van het verslag, en dit voordat het document definitief afgewerkt wordt of verdeeld wordt.

13.5. WELLFIN® kan de toestemming voor het gebruik van haar verslag intrekken als zij kennis heeft van feiten of omstandigheden die onbekend waren op het moment dat het verslag werd opgesteld of als WELLFIN® naderhand in het verslag lacunes of onnauwkeurigheden vaststelt die wellicht een impact zullen hebben op de inhoud ervan. Indien de Cliënt het verslag al heeft gebruikt tegenover derden, dan zal hij hen op de hoogte moeten brengen van deze beslissing en de redenen daarvoor.

13.6. De Cliënt blijft als enige verantwoordelijk voor zijn beslissing om al dan niet verder te gaan met een specifieke handeling nadat hij kennis heeft genomen van de resultaten van de diensten.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

WELLFIN® behoudt een copyright en alle andere intellectuele eigendomsrechten voor alles wat zij ontwikkelt voor of tijdens haar opdracht, met inbegrip van haar systemen, methodologieën, software en knowhow. WELLFIN® behoudt eveneens alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot al haar verslagen, schriftelijke adviezen, werkdocumenten, dossiers en andere documenten van WELLFIN® die zij aan de Cliënt heeft overhandigd in het kader van de uit te voeren opdrachten, met inbegrip van elektronische documenten en bestanden.

 

 1. Afwervingsverbod

15.1. De Cliënt verbindt zich er expliciet toe om tijdens de gehele duur van de overeenkomst en gedurende een periode van 12 maanden te rekenen vanaf de ontbinding ervan, om welke reden dan ook, niet rechtstreeks noch onrechtstreeks personeelsleden of onafhankelijke medewerkers, vennoten of bestuurders van WELLFIN ® aan te werven die belast zijn met de uitvoering van de overeenkomst, of om door hen rechtstreeks of onrechtstreeks werkzaamheden te laten uitvoeren (bijvoorbeeld door tussenkomst van een rechtspersoon) buiten het kader van een overeenkomst tussen de Cliënt en WELLFIN®, tenzij met de schriftelijke en voorafgaande toestemming van WELLFIN®.

15.2. Bij gebreke van een afwijkende schriftelijke toestemming zal elke inbreuk op dit verbod aanleiding geven tot de betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 75.000 EUR of van een bedrag dat overeenstemt met 12 maanden salaris van het betrokken personeelslid.

 

 1. Onafhankelijke dienstverlener

in het kader van de dienstverlening handelt WELLFIN® uitsluitend in de hoedanigheid van onafhankelijke dienstverlener. Bij gebreke van andere expliciete bepalingen in de opdrachtbrief verbindt WELLFIN® er zich geenszins toe om het even welke wettelijke of contractuele verplichting van de cliënt na te leven, of om om het even welke aansprakelijkheid te aanvaarden met betrekking tot haar activiteiten of transacties.

 

 1. Wijziging

Elke wijziging van onderhavige algemene voorwaarden of van de opdrachtbrief zal slechts uitwerking hebben als hij hierover een schriftelijke overeenkomst werd bereikt en dit document ondertekend werd door elke partij. Zolang er over een wijziging geen schriftelijke overeenkomst bereikt werd, zal elk van de partijen de voorwaarden van de laatst overeengekomen versie van de algemene voorwaarden en de opdrachtbrief blijven naleven.

 

 1. Nietigheid

18.1. Indien om het even welke bepaling van onderhavige voorwaarden of van de opdrachtbrief geheel of gedeeltelijk onuitvoerbaar of ongeldig verklaard wordt, dan zal de betrokken bepaling (of eventueel de partij betrokken bij deze bepaling) beschouwd worden als geen integraal deel van de overeenkomst. De geldigheid en de uitvoering van de andere delen van de overeenkomst zullen hierdoor in geen geval aangetast worden.

18.2. Bovendien zullen de partijen onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelingen opstarten voor de vervanging, eventueel met terugwerkend effect tot aan de datum dat de overeenkomst van kracht werd, van de bepaling die nietig of onuitvoerbaar verklaard werd door een andere geldige en uitvoerbare bepaling, waarvan de juridische uitwerking zo dicht mogelijk bij de ongeldige of onuitvoerbare bepaling ligt.

 

 1. Toepasselijk recht – Arbitragebeding

19.1. Alle kwesties met betrekking tot onderhavige algemene voorwaarden en de relaties die hierdoor geregeld worden, vallen uitsluitend onder Belgisch recht.

19.2. Elke betwisting of elk geschil betreffende de overeenkomst tussen de partijen, onderhavige algemene voorwaarden, de uitvoering of interpretatie ervan, beslissingen genomen ter uitvoering, om het even welke handelingen van de partijen, evenals elke kwestie met betrekking tot de ontbinding, opzegging of verbreking van onderhavige overeenkomst en meer in het algemeen elk conflict waarbij de partijen tegenover elkaar komen te staan, zal uitsluitend worden voorgelegd aan de voorzitter van de Kamer van Arbitrage en Bemiddeling vzw (T: +32.2.511.39.90 – e-mail:  info@arbitrage-mediation.be – website:   www.arbitrage-mediation.be), of, indien deze laatste verhinderd is, aan de Ondervoorzitter of elke andere arbiter die door hen werd aangesteld onder de andere leden van de Kamer. De partijen verwijzen onherroepelijk naar de wet en het reglement van de Kamer voor wat de procedure en de kosten en uitgaven betreft.

Neem contact met ons op om samen uw situatie te bespreken.

Om te bepalen of een samenwerking met ons succesvol kan zijn, nodigen we u uit voor een vrijblijvend eerste gesprek.

Contacteer ons